Zmiana oprocentowania środków na rachunkach oszczędnościowych

Szanowni klienci informujemy o obniżeniu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych, otwartych do 12.10.2011r., do poziomu 0,11% w skali roku. Zmiana oprocentowania obowiązywać będzie od 01 grudnia br. i dotyczy wyłącznie rachunków oszczędnościowych, których zmienność oprocentowania uzależniona jest od decyzji zarządu banku. Powyższa zmiana została ustalona w drodze Uchwały Zarządu Banku nr 73/2020 z dnia 30 września 2020 r. i wynika ze średniookresowego spadku rynkowych stawek WIBID, WIBOR, stopy redyskonta weksli w NBP, stopy kredytu lombardowego w NBP oraz stopy rezerw obowiązkowych w NBP.

Jednocześnie informujemy, że posiadaczom czynnych rachunków oszczędnościowych otwartych przed 13 października 2011r., przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany bądź wypowiedzenia umowy bez ponoszenia opłat, o ile informacja o sprzeciwie lub wypowiedzeniu zostanie zgłoszona do Banku przed dniem wejścia jej w życie. Jeżeli przed tą datą nie zostanie przez Państwa złożony sprzeciw, nowe warunki obowiązywać będą od 01 grudnia br. Jeżeli natomiast złożą Państwo sprzeciw i nie wypowiedzą umowy, umowa taka wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez ponoszenia opłat.

Z poważaniem,
Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzepinie

Kursy walut

Kursy walut BS Rzepin

1 EUR

1 USD

1 GBP

zobacz więcej

Rynkowe stopy procentowe

WIBOR, WIBID

zobacz więcej


Kalkulator kredytowy

Oblicz swoją zdolność kredytową

zobacz więcej

Generator druków

Narzędzie generuje druki wpłat

wypełnij

Realizacja portalu i administracja: Projektowanie stron internetowych Szczecin Kulikowski-it.pl