Zmiany oprocentowania depozytów oraz wycofanie produktu z oferty:

Szanowni klienci informujemy o obniżeniu oprocentowania depozytów w tym lokat terminowych, terminowych lokat oszczędnościowych oraz środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych.

Spadki dotyczą produktów,

1) których stopa oprocentowania stanowi sumę stawki bazowej i stałej marży banku, w ich przypadku spadek oprocentowania równy jest spadkowi stosowanej stawki bazowej,

2) których stopa oprocentowania uzależniona jest od decyzji Zarządu Banku. W tym przypadku zmiana wysokości oprocentowania została ustalona w drodze Uchwały Zarządu Banku nr 34/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r. i wynika z drastycznego spadku rynkowych stawek WIBID, WIBOR, stopy redyskonta weksli w NBP, stopy kredytu lombardowego w NBP oraz stopy rezerw obowiązkowych w NBP.

Oprocentowanie lokat

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych

Jednocześnie informujemy posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych, których oprocentowanie uzależnione jest od decyzji Zarządu Banku, że z dniem 09 kwietnia br. Bank wycofał je ze swojej oferty. Oznacza to, że obecnie aktywny rachunek będzie prowadzony wyłącznie do terminu wynikającego z obecnej umowy i nie odnowi się automatycznie na kolejny okres, tym samym bardzo prosimy o zadysponowanie środkami po terminie zapadalności lokaty wynikającym z obecnego okresu umownego, gdyż po tym terminie środki z lokaty zostaną przeksięgowane na nieoprocentowany rachunek techniczny.

Kursy walut

Kursy walut BS Rzepin

1 EUR

1 USD

1 GBP

zobacz więcej

Rynkowe stopy procentowe

WIBOR, WIBID

zobacz więcej


Kalkulator kredytowy

Oblicz swoją zdolność kredytową

zobacz więcej

Generator druków

Narzędzie generuje druki wpłat

wypełnij

Realizacja portalu i administracja: Projektowanie stron internetowych Szczecin Kulikowski-it.pl